Każdemu konsumentowi przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@maszynydoszyciazielinski.pl lub maszynydoszycia4321@gmail.com
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.
 
ZWROT TOWARU

Zwracany produkt należy odesłać na adres firmy Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów z otrzymanym paragonem i protokołem reklamacyjnym.

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:
1) nie nosi śladów użytkowania;
2) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folia – jeżeli takie posiadał;
3) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko – jeżeli takie posiadał;
4) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – styropian – jeżeli takie posiadał;
5) nie został w żaden inny sposób zniszczony.

W protokole reklamacyjnym powinny znaleźć się dane kupującego w tym numer konta bankowego do wykonania zwrot środków. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.
 
REKLAMACJA

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1) Formularz zwrotu/reklamacji

Wypełnij druk reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2) Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3) Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Maszyny do szycia Zieliński ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów

GWARANCJA

Warunki gwarancji:
• Firma Maszyny do szycia Zieliński gwarantuje sprawne działanie wskazanej maszyny i jej oprzyrządowania zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi określonymi przez producenta i opisanymi w instrukcji obsługi.
• Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży podanej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej na urządzenia fabrycznie nowe . Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne wynikające z gwarancji mogą być przedmiotem roszczeń Kupującego wyłącznie w przypadku prawidłowego i terminowego wywiązania się przez niego z uzgodnionych warunków płatności za dostarczony Kupującemu towar, oraz wykonane usługi.
• Gwarancją objęte są usterki maszyny spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Dalej pod skróconym określeniem „Naprawa Gwarancyjna” będzie rozumiana naprawa w/w usterek objętych gwarancją, realizowana w okresie trwania gwarancji.
• Gwarancja zapewnia części zamienne oraz ich wymianę, zgodnie z warunkami podanymi w Karcie Gwarancyjnej. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie naszej firmy.
• Kupujący zobowiązany jest do zachowania Karty Gwarancyjnej przez cały okres trwania gwarancji. Przy zgubieniu Karty Gwarancyjnej lub jakiejkolwiek zmianie, zamazaniu lub zatarciu numeru fabrycznego maszyny, gwarancja ulega unieważnieniu, a duplikat nie będzie wydawany.
• Warunkiem uprawniającym Kupującego do gwarancji jest każdorazowe przedstawienie oryginału Karty Gwarancyjnej.
• Naprawa gwarancyjna powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterki. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy. Gwarant dołoży wszelakich starań i użyje swojej najlepszej wiedzy by reklamacja została załatwiona fachowo i w jak najkrótszym czasie.
• Forma zgłaszania usterek w okresie trwania gwarancji jest pisemna (fax, e-mail). Zgłoszenia telefoniczne nie będą dla gwaranta wiążące.
• Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowej obsługi zawartych w instrukcji obsługi.
• Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w produkcie w momencie sprzedaży i nie obejmuje w szczególności.
a) czyszczenia, smarowania, codziennej konserwacji, które to czynności kupujący jest zobowiązany realizować samodzielnie i na własny koszt.
b) Czynności regulacyjnych takich jak zmiany długości ściegu, naprężeń nici, docisków stopek, regulacji transportu, parametrów podciągania nici, regulacji noży tnących, mechanizmów obcinania nici oraz regulacji wszelkich innych parametrów, których regulacja może okazać się konieczna i wymagana dla uzyskania prawidłowego wiązania ściegu np. przy zmianie parametrów szytego materiału, zmianach nici, igieł, sposobu i/lub technologii szycia (np. inna ilość warstw), itp.
c) dostawy i wymiany elementów bezpośrednio i pośrednio tworzących ścieg, np. stopki, igły, płytki, ząbki transportu, chwytacze, noże, itp.
d) uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku realizowanego przez kupującego.
e) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, uszkodzeń elementów maszyny spowodowanych uderzeniami i wstrząsami, działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska.
f) uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem w tym w szczególności przeciążania urządzenia.
g) uszkodzeń wynikających ze stwierdzonych regulacji i ustawień maszyny istotnie niezgodnych z zaleceniami producenta. Będących wynikiem niefachowych napraw i regulacji przez osoby nie posiadające wymaganej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w tym w szczególności dokonanych bez wiedzy klienta.
h) uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, obsługi i konserwacji, w tym między innymi stosowania niewłaściwego oleju, braku systematycznego czyszczenia maszyny, itp. zaniedbań w zakresie bieżącego serwisu.
• uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Kupującego obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która możliwa była do zauważenia przy kupnie maszyny lub podczas jej późniejszego użytkowania.
j) uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbanego przez Kupującego nadmiernego zużycia eksploatacyjnych części i elementów maszyny.
k) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwych parametrów instalacji sprężonego powietrza (brak uzdatniacza).
• Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy maszyny wynikające z jej przeciążenia, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak nici, taśm, materiałów, lub eksploatacji w warunkach niezgodnych z wymaganiami producenta maszyny.
• Kupujący jest zobowiązany dostarczyć maszyny we własnym zakresie do Serwisu wraz z oryginalną Kartą Gwarancyjną. Kupujący dostarcza Produkt do Serwisu, także wysyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
• W przypadku ustalonego przyjazdu Serwisu Gwaranta do Kupującego (miejsca użytkowania) i stwierdzenia wtedy z dowolnego powodu, że naprawa jest bezprzedmiotowa (sprawna maszyna), Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu Serwisu bez dokonania naprawy.
• Uprawienia Klienta wynikające z Gwarancji mogą zostać przeniesione na dowolnego wskazanego przez niego pisemnie użytkownika.
• Karta gwarancyjna sporządzona jest w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Kupującego, drugi dla sprzedawcy.
• Uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią maszyny.

 

Formularze do pobrania:

Do pobrania DRUK REKLAMACYJNY

Do pobrania DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do pobrania KARTA GWARANCYJNA